Badania

Komponent badawczy „Kwartał Modelowy”

Innowacją czwartej edycji DiverCITY, jest – równoległe do części warsztatowej – realizowanie projektu badawczego. Badanie realizowane w ramach DiverCITY4 jest kontynuacją badań dot. walki z zanieczyszczeniem powietrza w kwartałach zabudowy XIX-wiecznej i raportu „Ciepło/zimno” przygotowanego w ramach projektu pn. „Modelowa rewitalizacja miast” (raport w języku polskim dostępny: w-r.com.pl/projekty/cieplozimno/).

Badania pozwolą na zdefiniowanie problemów i kwestii specyficznych dla różnych systemów grzewczych w zabudowie wielorodzinnej. W ramach części badawczej Centrum Naukowe Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej przeprowadzi badania tzw. 'kwartału modelowego” celem zaproponowania zintegrowanego podejścia do rozwiązania problemu niskiej emisji związanej ze ogrzewaniem mieszkań przy wykorzystaniu paliw stałych. Nowatorskość tego przedsięwzięcia ma polegać na przeprowadzeniu dogłębnej analizy socjotechnicznej stanu istniejącego zamieszkanych lokali w kwartale np. rzeczywistych kosztów i zapotrzebowania na ciepło, warunków termicznych w lokalach i poziomu komfortu termicznego mieszkańców. Analiza obejmie wszystkie typy systemów grzewczych i w budynkach o różnym standardzie energetycznym. Zbadane zostaną też instytucjonalne bariery dla wprowadzania zmian w zakresie ogrzewania kamienic. Na tej podstawie zostaną zaproponowane zindywidualizowane działania służące likwidacji niskiej emisji dla budynków mieszkalnych w badanym kwartale zabudowy śródmieścia miasta Wrocław. Wyniki posłużą śródmieściom innych miast borykających się z problemem niskiej emisji.

Prezentacja i wstępne omówienie wyników badań będą integralną częścią konferencji podsumowującej projekt DiverCITY4.

Efektem końcowym badań będzie narzędzie dostępne także dla innych miast służące do planowania inwestycji ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w dzielnicach śródmiejskich. Będzie ono uwzględniało wszystkie aspekty tego problemu, tj. m.in. kwestie własnościowe, techniczne, związane z ochroną zabytków czy dotyczące przeciwdziałaniu ubóstwa energetycznego. Narzędzie to będzie służyło także (ale nie tylko) miastom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach programu Rozwój Lokalny 2014-2021 finansowanego ze środków NMF/MF EOG do przygotowania i wdrażania projektów w zakresie kompleksowej likwidacji niskiej emisji.

Wnioski badawcze i oparte na nich rekomendacje pozwolą̨ także na precyzyjne zdefiniowanie potencjalnych problemów i zaproponowanie scenariuszy, które wpłyną na optymalizację procesu wprowadzania zmian.