Inicjatywa

Koncepcja realizacji Inicjatywy Bilateralnej DiverCITY4 przez Urząd Miasta Wrocławia

Wprowadzenie

DiverCITY to międzynarodowa inicjatywa poświęcona tematyce miejskiej. Jej głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną i społeczną swoich miast w Polsce, Norwegii Islandii. W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej.

Inicjatywa jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji zadań finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Inicjatywa DiverCITY realizowana jest w ramach tzw. współpracy bilateralnej, która jest elementem MF EOG/NMF. Współpraca ta polega na realizacji przedsięwzięć, w których uczestniczą instytucje, eksperci, studenci etc. z Polski oraz tzw. Państw-Darczyńców, czyli donorów NMF i MF EOG.

W przypadku DiverCITY4 zaangażowane są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) – Operator Programu
 2. Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) – Partner i przedstawiciel Darczyńcy
 3. Gmina Wrocław – Beneficjent Projektu
 4. Politechnika Wrocławska – Partner w Projekcie
 5. Convention Bureau – Operator Projektu.

Dodatkowo w przygotowaniach projektu uczestniczą przedstawiciele Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie. W działaniach projektowych biorą udział również przedstawiciele samorządów norweskich wskazanych przez ww. KS oraz przedstawiciele Reykjaviku jako miasta partnerskiego Wrocławia. Status obserwatora w projekcie posiada Związek Miast Polskich.

DiverCITY – poprzednie edycje

Od początku realizacji, tj. od 2014 roku, w ramach DiverCITY odbyły się trzy jego edycje. Każda z nich miała swój temat przewodni.

Pierwsza edycja DiverCITY odbyła się we Wrocławiu w 2014 r. Wówczas w ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów dla studentów architektury z Polski, Norwegii i Islandii na temat rozwoju osiedla Nowe Żerniki oraz podwrocławskich Siechnic. Zwieńczeniem projektu było 3-dniowe wydarzenie, na które składały się:

 1. koncert w Synagodze Pod Białym Bocianem (remont Synagogi sfinansowano ze środków MF EOG/NMF).
 2. wizyty studyjne dla uczestników konferencji (rewitalizacja Nadodrza, WuWa, modernizm wrocławski, Sępolno).
 3. konferencja pt. „DiverCITY – Miasto dla Wszystkich”. W konferencji, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia wzięło udział ok. 300 uczestników z Polski, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec.

Druga edycja DiverCITY odbyła się w 2015 r. Głównym tematem tej edycji była rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w szczególności w zakresie finansowania i ochrony środowiska. Konferencję poprzedził, Oslo oraz Drammen. W trakcie tej edycji zrealizowano:

 1. cykl warsztatów dla ekspertów z Polski, Norwegii i Islandii. Warsztaty odbywały się w Łodzi, we Wrocławiu i Fredrikstad.
 2. konferencję w Hotelu Radisson we Wrocławiu , w której uczestniczyło ok. 200 gości z Polski, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Mołdawii i Niemiec.
 3. wizyty studyjne dla uczestników warsztatów I konferencji, podobnie jak w pierwszej edycji.

Trzecia edycja pod nazwą DiverCITY – Festiwal Miast, odbyła się w 2017 r. w Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia. Tym razem projekt miał innowacyjną formułę, która polegała na prezentacji ok. 50 pomysłów na miasto. Pomysły prezentowali praktycy, przedstawiciele miast, eksperci, działacze pozarządowi z Polski, Norwegii, Islandii, Czech, Holandii, Luksemburga, Austrii. W konferencji uczestniczyło ok. 300 osób. Wizyty studyjne tym razem były zorganizowane we Wrocławiu (sztuka w mieście, rowery w mieście, rewitalizacja) i w Trzebnicy (pomysł na małe miasto).

Konferencja w ramach tej edycji dała impuls do rozpoczęcia współpracy między miastem Wrocław a Reykjavikiem. Dzięki relacjom i kontaktom zawartych w czasie DiverCITY w 2017 r. Wrocław podpisał z Reykjavikiem umowę partnerską.

Uczestnikami wszystkich edycji projektu są przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich, urbaniści, architekci.

Strona internetowa poświęcona poprzednim edycjom projektu dostępna jest pod adresem: http://w-r.com.pl/projekty/2235/

Czwarta edycja – DiverCITY4

Interesariuszami czwartej edycji DiverCITY są Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (darczyńca), Islandzki Związek Władz Lokalnych, Polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Gmina Wrocław (beneficjent) przy współpracy Centrum Naukowego Zrównoważonego Kształtowania Środowiska Zbudowanego przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (ang. Research Center for Sustainable Built Environment, „RoSE” (partner projektu) i Convention Bureau reprezentującego sektor organizacji pozarządowych (operator projektu). Status obserwatora w projekcie posiada Związek Miast Polskich.

Edycja DiverCITY4 przewiduje następujące elementy:

 • warsztaty eksperckie w 4 obszarach tematycznych,
 • badania naukowe dot. walki z zanieczyszczeniem powietrza w centrach miast pn. Kwartał Modelowy na przykładzie Śródmieścia Wrocławia,
 • narzędzie dostępne dla innych miast służące planowaniu inwestycji ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w dzielnicach śródmiejskich,
 • konferencję prezentująca wnioski i wypracowane rozwiązania z warsztatów oraz badań,
 • publikacje z rekomendacjami i dobrymi praktykami w 4 obszarach tematycznych warsztatów,
 • podręcznik dot. procesu likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe (niska emisja) głównie dla decydentów na poziomie lokalnym i zarządców,
 • rozpowszechnianie wyników warsztatów i badań w postaci publikacji, zawierających wytyczne, rekomendacje i dobre praktyki dla miast, w tym tych uczestniczących w programie Rozwój Lokalny.

Warsztaty eksperckie

Celem warsztatów (w ramach 4 grup tematycznych) organizowanych w ramach edycji DiverCity4 jest przygotowanie czterech sesji panelowych, które będą główną częścią programu konferencji podsumowującej DiverCITY4 oraz opracowanie publikacji upowszechniających te tematy.

Tematy warsztatów:

 • środowisko,
 • polityka senioralna,
 • dostępność,
 • mieszkalnictwo.

W celu odpowiedniego przygotowania konferencji zaplanowano, aby grupy warsztatowe spotkały się we Wrocławiu 3 krotnie. Pierwsza seria odbędzie się w połowie grudnia (dostępność i mieszkalnictwo) oraz w połowie stycznia (środowisko i polityka senioralna); następnie druga seria na początku marca 2020 r. oraz trzecia seria dzień przed konferencją podsumowującą czyli pod 21 września 2020 r.

Konferencja – 22 września 2020 r.

Jednodniowa konferencja będzie podsumowaniem i prezentacją efektów pracy wszystkich 4 grup warsztatowych oraz wniosków zebranych w ramach Komponentu badawczego Projektu. Planuje się przedstawienie rozwiązań wypracowanych w trakcie 3 serii warsztatów w 4 obszarach tematycznych (z zakresu mieszkalnictwa, dostępności, środowiska i polityki senioralnej) na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk z Polski, Norwegii oraz Islandii. Dodatkowo zostaną zaprezentowane proponowane rozwiązania dla centrów miast borykających się z niską emisją – celem jest możliwość ich replikowania dla tych ośrodków, których śródmieścia mają wiekowa tkankę miejska wymagająca modernizacji. W tej edycji Projektu panele tematyczne będą odbywać się kolejno po sobie, tak aby każdy z uczestników konferencji mógł wziąć udział w każdej z nich. Każda z 4 tematycznych sesji konferencyjnych będzie trwała po ok. 90 min.

Konferencja skierowana będzie do ok. 300 uczestników z Polski, Norwegii oraz Islandii i będzie skupiała przedstawicieli miast tych państw, organizacji zrzeszających samorządy, organizacji pozarządowych oraz ekspertów z poszczególnych dziedzin. Szczególny nacisk zostanie położony na udział przedstawicieli miast aplikujących do II-giej tury konkursu w Programie Rozwój Lokalny 2014-21 (PRL). Zaproszeni zostaną także przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) i Związku Miast Polskich, w tym Doradcy Miast przygotowujący grupę polskich miast do aplikowania w II-giej turze ww. konkursu PRL. Za organizację konferencji odpowiada w całości Urząd Miasta Wrocławia. Konferencja odbędzie się w języku polskim i będzie tłumaczona na język angielski.

Upowszechnienie wyników

Upowszechnianie wyników projektu – rozumiane jako upowszechnianie produktów wytworzonych w ramach całego projektu w okresie do zakończenia konferencji – będzie obejmowało różnorodne działania.

Po pierwsze przygotowana zostanie publikacja, która będzie zawierać konkluzje wypracowane podczas warsztatów tematycznych, części badawczej projektu (PWR) i konferencji podsumowującej. Publikacja będą one zawierać rekomendacje i dobre praktyki w 4 obszarach tematycznych warsztatów oraz podsumowanie dyskusji konferencyjnych.

Dodatkowo, dla miast aplikujących do II-giego etapu konkursu w programie Rozwój Lokalny zorganizowane będą 3 spotkania upowszechniające wnioski uzyskane w komponencie badawczym. Zostaną zaprezentowane wyniki badań tzw. ‘kwartału modelowego’ oraz przeprowadzone będą warsztaty nt. stosowania narzędzia służącego do planowania inwestycji ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w dzielnicach śródmiejskich. Do udziału zaproszeni będą również eksperci islandzcy i norwescy, którzy będą prezentować doświadczenia miast tych krajów w tym zakresie.