Warsztaty

Warsztaty eksperckie

Celem warsztatów (w ramach 4 grup tematycznych) organizowanych w ramach edycji DiverCity4 jest przygotowanie czterech sesji panelowych, które będą główną częścią programu konferencji podsumowującej DiverCITY4 oraz opracowanie publikacji upowszechniających te tematy.

Tematy warsztatów:

  • środowisko,
  • polityka senioralna,
  • dostępność,
  • mieszkalnictwo.

W tabeli poniżej znajduje się ramowy opis problematyki poszczególnych 4 obszarów tematycznych warsztatów w ramach całego cyklu, czyli 3 serii.

Środowisko 1) Problemy:

a. podejmowanie wyzwań środowiskowych w kontekście miejskim. Strategie, działania, metody oceny.

2) Potrzeby:

a. poszukiwanie sposobów i określanie działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w miastach w tym kwestie śladu środowiskowego zużycia energii w istniejących zasobach budowlanych;

b. dyskusja na temat tego, w jaki sposób lokalne władze i lokalne przepisy mogą wspierać gospodarstwa domowe w zmniejszaniu zanieczyszczenia powietrza;

c. wymiana wiedzy na temat lokalnych strategii dotyczących wspierania gospodarstw domowych w termomodernizacji istniejących budynków i wymiany nieefektywnych źródeł ciepła; monitorowanie tych działań.

3) Rozwiązania:

a. realizacja programów miejskich wspierających właścicieli lokali mieszkalnych/domów w głębokich remontach budynków, termomodernizacji i wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła;

b. dyskusja na temat różnych form wsparcia mieszkańców, nie tylko finansowego, w celu realizacji w omawianych działań;

c. strategie i działania w zakresie głębokiej edukacji i informacji wśród mieszkańców.

4) Tematy badawcze do poruszenia podczas całego cyklu 3 serii warsztatów:

a. wyzwania środowiskowe w kontekście miejskim. Strategie, działania, metody oceny.

Korzyści dla obu stron: wymiana wiedzy i doświadczeń, opracowanie nowych sposobów zarządzania złożonymi projektami problemowymi z wykorzystaniem zintegrowanych rozwiązań.

Polityka senioralna 1) Problemy:

Samotność i poczucie osamotnienia uznawane są za jedne z największych cywilizacyjnych wyzwań, z jakimi mierzą się współczesne, starzejące się społeczeństwa. Do czynników wpływających na poczucie samotności osób starszych zaliczamy między innymi te, które związane są z marginalizacją i wykluczeniem społecznym seniorów. Wzmacniając poczucie izolacji i odseparowania, samotność wywiera negatywny wpływ na zdrowie i kondycję psychiczną seniorów, a w konsekwencji utrudnia przystosowanie się do zmieniających się warunków życia, zarówno własnego, jak i społecznego.

2) Potrzeby:

Poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie aktywizacji
i partycypacji społecznej osób starszych w przestrzeni miejskiej; uwzględnienie problemu samotności, wykluczenia społecznego, „ageizmu” oraz gettoizacji ludzi starszych w procesie kreowania polityki senioralnej miast; poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak projektować miejską politykę senioralną i międzypokoleniową.

3) Rozwiązania:

Realizacja kampanii miejskich zachęcających osoby starsze do szeroko rozumianej aktywności i partycypacji społecznej, promowanie idei wolontariatu oraz edukacji „do„, „w” i „dla” starości, podejmowanie działań na rzecz przystosowania osób starszych do dynamicznych zmian, uwzględnienie ich głosów w procesie planowania miejskiego, poszukiwanie rozwiązań opartych na partnerstwie z seniorami w celu kreowania miast przyjaznych osobom starszym.

Dostrzeganie coraz wyraźniejszego związku między rozwojem miast i starzeniem się społeczeństw powinno stać się impulsem do zmiany postrzegania starości i osób starszych. Powinno stwarzać się seniorom okazję do stawania się aktywnymi obywatelami, zaangażowanymi w proces współrządzenia miastem, biorącymi współodpowiedzialność za jakość swojego życia na emeryturze, a także rozwój swojego miasta i przestrzeni publicznej.

4)Tematy badawczo – rozwojowe do poruszenia podczas całego cyklu 3 warsztatów:
aktywizacja osób starszych w przestrzeni miejskiej: szanse, możliwości, wyzwania, wolontariat dla i na rzecz seniorów

– poszukiwanie optymalnego modelu, miasto przyjazne starzeniu się – czyli jakie?

Nowe technologie w służbie seniorom – innowacyjne rozwiązania w obszarze gerontechnologii.

Korzyści dla obu stron: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem norweskich ekspertów, których celem jest tworzenie zintegrowanych i innowacyjnych rozwiązań społecznych przyjętych w polskiej specyfice.

Dostępność 1) Problemy:

a. ograniczony dostęp do przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

b. stare mieszkalnictwo powodem „zamknięcia” osób z niepełnosprawnością fizyczną.

c. wykluczenie społeczne, kulturowe i polityczne osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

d. ograniczona aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

2) Potrzeby:

zwiększenie dostępu do przestrzeni publicznej poprzez poprawę infrastruktury miejskiej, w tym budownictwa mieszkaniowego, transportu zbiorowego, miejsc pracy i obiektów handlowych oraz kulturowych.

3) Rozwiązania:

a. środki finansowe na zwiększenie dostępności osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi, intelektualnymi i ze spektrum autyzmu do infrastruktury miejskiej.

b. wprowadzanie standardów dostępności przestrzeni miejskich dla osób z niepełnosprawnoscią.

c. ujednolicenie prawa budowlanego, uwzględniającego potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

d. kampanie społeczne uwrażliwiające społeczeństwo na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – pokazujące osobę z niepełenosprawnością jako aktywną zawodowo i społecznie.

e. wspieranie przez miasto organizacji pozarządowych, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami.

4) Tematy badawcze do poruszenia podczas całego cyklu 3 serii warsztatów:

a. otwarcie dostępu do rzek w przestrzeni zurbanizowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

b. „więźniowie” wyższych pięter – niedostosowane stare budownictwo mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi.

c. dostępne tereny zielone dla osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku.

d. autyści w przestrzeni miejskiej.

Korzyści dla obu stron: dostarczenie norweskiego know-how prekursorskiego w zakresie projektowania uniwersalnego; dzielenie się wiedzą na temat najbardziej innowacyjnych i skutecznych rozwiązań międzysektorowych stosowanych w Norwegii oraz wypracowanie możliwości ich zastosowania na gruncie polskim

Mieszkalnictwo 1) Problemy:

a. brak równomiernego rozwoju komfortowych osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; nowe osiedla mieszkaniowe powstają przede wszystkim poza centrum z utrudnionym dostępem do komunikacji publicznej i usług (w tym publicznych);

b. blokowiska, które nie są odbierane pozytywnie przez społeczeństwo z co najmniej kilku powodów: wszechobecnego betonu i narastającego syndromu biedy – kto może, ten z bloków się wyprowadza, do domu pod miastem lub nowszych osiedli.

c. problem hałasu i braku poczucia wspólnoty, które dotykają oba typy osiedli.

2) Potrzeby:

a. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i przywiązania do osiedla,

b. podniesienie jakości przestrzeni,

c. zwiększenie aktywności mieszkańców w obrębie osiedla.

3) Rozwiązania:

a. sposoby sprawnego działania wspólnot mieszkaniowych,

b. zmiany zagospodarowania przestrzeni osiedlowej,

c. programy i kierunki modernizacji i rewitalizacji zdezaktualizowanych tkanek miejskich,

d. poprawa prawa w zakresie mieszkań na wynajem.

4) Tematy badawcze do poruszenia podczas całego cyklu 3 serii warsztatów:

podniesienie standardów zamieszkania osiedli mieszkaniowych w mieście (blokowisk i nowych osiedli deweloperskich), przez co należy rozumieć: podniesienie walorów estetycznych najbliższego otoczenia, zwiększenie funkcjonalności osiedli oraz infrastruktury towarzyszącej, wzmocnienie więzi sąsiedzkich.

Korzyści dla obu stron: wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwiązywania trudnych problemów mieszkaniowych w Polsce i Norwegii.

 

1. Pierwsza sesja warsztatowa – 12–13 grudnia 2019 r. oraz połowa stycznia 2020 r.

Pierwsza sesja DiverCITY4 zaplanowana na 12-13 grudnia 2019 r. we Wrocławiu odbędzie się w terminie tylko dla dwóch obszarów: mieszkalnictwa i dostępności. Powodem odroczenia pozostałych dwóch tematów, tj. polityki ochrony środowiska i polityki senioralnej, jest fakt, że eksperci z Norwegii i Islandii w tych dwóch obszarach nie mogą uczestniczyć w warsztatach w grudniu br.

Termin dla tych dwóch tematów będzie proponowany na IIga polowe stycznia 2020 r. tak, aby eksperci mieli jeszcze wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do drugiej rundy warsztatów (przełom lutego/marca dla wszystkich grup warsztatowych).

Założenia:

Zgodnie z założeniami projektu na tym etapie eksperci będą mogli rozpocząć pracę nad adekwatnymi tematami, wymienić się głównymi w ich opinii polami zainteresowań, obszarami problemowymi i działania. Efektem ich pracy po tej sesji warsztatowej powinny być, zawężone do konkretnych tematów i zagadnień szczegółowych, kierunki dalszej pracy w grupach. Po tym etapie eksperci winni wiedzieć, gdzie znajdują się najistotniejsze i najciekawsze zagadnienia dla wszystkich zaangażowanych stron oraz ustalić szczegółowy harmonogram i system dalszej pracy nad wybranymi tematami i zagadnieniami szczegółowymi (w tym w okresie pomiędzy kolejnymi seriami warsztatów), którym poświęcą swoje sesje/panele w czasie Konferencji podsumowującej.

Dodatkowym impulsem do zacieśnienia współpracy i wymiany informacji będzie fakt, że wszystkie grupy warsztatowe będą pracować w tym samym czasie obok siebie. Członkowie grup będą mogli się poznać i spotkać bezpośrednio, wszyscy będą mieli wspólny program ramowy, zaś wspólne posiłki i sąsiedztwo sal konferencyjnych pozwoli także na kontakt pomiędzy poszczególnymi grupami i stworzy pole dla dodatkowej synergii pomiędzy grupami.

W ramach prac przygotowawczych Liderzy Tematyczni opracowali agendy pierwszej serii spotkań warsztatowych w 4 obszarach tematycznych, które przesłane zostały ekspertom. Podobne będą przesyłane z wyprzedzeniem przed kolejnymi 2ma seriami spotkań. Niemniej wspólna praca Liderów i ekspertów może polegać na swobodnym doszczegółowieniu zakresu merytorycznego danej serii spotkań na drodze kontaktów mailowych, jednakże tak aby zakończyć ją minimum na tydzień przed daną sesją, tak aby wszyscy eksperci mieli czas na przygotowanie się według ustalonych wymagań ujętych w zamkniętej agendzie.

Po zakończeniu Iszej serii (oraz także IIgiej) Lider Tematyczny jest zobowiązany do opracowania podsumowania warsztatów wraz z nioskami, wskazaniem zadań dla ekspertów na okres do czasu II serii spotkań oraz z kierunkami tematów i prac na IIga serie warsztatów planowanych na przełom lutego i marca 2020 r.

2. Druga sesja warsztatowa – marzec 2020 r.

Założenia:

Zgodnie z założeniami projektu na tym etapie eksperci, którzy po pierwszej sesji poświecili się pracy nad wybranymi na pierwszych warsztatach tematami i zagadnieniami będą mogli przedstawić wskazane przez siebie problemy, jak i rozwiązania, dobre praktyki i pomysły. W toku dwudniowej sesji (plan ramowy podobny do I sesji warsztatowej z grudnia 2019/stycznia 2020) poszczególne grupy warsztatowe powinny opracować założenia do poszczególnych bloków podczas Konferencji podsumowującej. Efektem ich pracy po tej sesji warsztatowej powinny być szczegółowe założenia dot. tego co i w jakiej formie zaprezentują. Należy także przedyskutować grupy prelegentów, których eksperci będą chcieli angażować dodatkowo do paneli tematycznych.

Podczas IIgiej serii warsztatów powinien zostać także określony zakres publikacji tematycznych oraz wskazane grupy docelowe.

Członkowie poszczególnych grup rozjeżdżają się do domów z konkretnymi zadaniami i elementami „prezentacji tematu” do opracowania i przygotowania. Oczywiście wszyscy eksperci w miarę potrzeb powinni być ze sobą w kontakcie mailowym i telefonicznym.

Ramowy plan drugiej sesji warsztatowej łącznie z konkretnym terminem zostanie uzgodniony po pierwszej serii grudniowych spotkań warsztatowych – najprawdopodobniej do końca stycznia 2020 r.

3. Sesja trzecia – 21 września 2020 oraz konferencja podsumowująca 22 września 2020

Grupy warsztatowe spotkają się na dzień przed Konferencją, aby ustalić i dopracować wspólnie ostatnie szczegóły przygotowanych przez siebie prezentacji i zakresy oraz scenariusze paneli tematycznych w ramach poszczególnych 4 tematów.

Organizacja pracy grup tematycznych – zadania Liderów Tematycznych oraz logistyka

W warsztatach biorą udział eksperci z Polski, Norwegii i Islandii podzieleni na 4 grupy tematyczne. Każda z nich kierowana jest przez Lidera danego tematu.

Ponadto, status uczestników mają także przedstawiciele Związku Miast Polskich (ZMP). Jest to kilka osób spośród 50 osobowej grupy Doradców Miast, którzy na przestrzeni Iszej polowy 2020 r. będą z ramienia ZMP doradzać grupie polskich miast aplikujących do IIgiej tury konkursu w ramach Programu Rozwój Lokalny. Celem ich udziału jest pozyskanie dodatkowej wiedzy w adekwatnych obszarach swej specjalizacji aby później moc przekazać zdobyte know-how przedstawicielom tych miast.

Liderzy Tematyczni wyłonieni są przez operatora projektu (Convention Bureau), a ich zadaniem w projekcie jest merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie poszczególnych serii spotkań warsztatowych we współpracy i z wkładem pracy ekspertów.

Ważnym zadaniem Liderów grup tematycznych jest koordynowanie merytorycznych prac ekspertów w toku trwania projektu, w tym pomiędzy poszczególnymi seriami spotkań warsztatowych. Do zadań tych należą przede wszystkim: przygotowywanie z odpowiednim wyprzedzeniem agendy na sesje warsztatowe; ogólna koordynacja i zapewnienie sprawnego przebiegu spotkań warsztatowych, nadawanie kierunku pracom zmierzającym do osiągnięcia konkretnych produktów (panele konferencyjne oraz publikacje); przedstawienie krótkiego resume po każdej serii warsztatowej Beneficjentowi projektu (Wydziałowi Partycypacji UM Wrocławia) ze wskazaniem wniosków i tego co udało się osiągnąć. Ponadto istotne jest utrzymywanie bieżącego kontaktu mailowego z pozostałymi Liderami grup tematycznych, aż do momentu konferencji, tak aby zachować spójność prac w projekcie.

DiverCITY4 accessibility 1st workshop
DiverCITY4 housing 1st workshop
Senior Policy workshop1 minutes
Environment workshops1 minutes

Ageing Policy workshop2 minutes
MINUTES_ENVIRONMENT_2nd workshop

DiverCITY4_notatka_accessibility2_BB
Diver4_summarise_2nd-meeting